1-2-svatba - Svatba- doklady a dokumenty - Jaké doklady a dokumenty potřebují snoubenci k uzavření sňatku?

Jaké doklady a dokumenty potřebují snoubenci k uzavření sňatku?

Máte vybraný termín svatby, máte vybrané místo, to však ještě nestačí k tomu, aby jste mohli být oddáni- nyní je před vámi návštěva matriky, pod níž spadá místo, kde se má konat svatební obřad. Kromě vize data a místa, kde se má svatební obřad konat, si na návštěvu matriky připravte:

1. Dotazník k uzavření manželství- ten dostanete buď na příslušné matrice, nebo si jej můžete stáhnout přes internet a vyplnit doma. Dotazník zjišťuje vedle vašich nacionálií i odpovědi na to, jaké příjmení budete po svatbě užívat a jaké příjmení budou užívat vše (budoucí) děti.

2. Rodné listy obou snoubenců. V případě, že jste svůj rodný list ztratili, pak vám matriční úřad místa vašeho narození vydá na vaši žádost duplikát rodného listu. Žádáte-li o vydání duplikátu rodného listu písemně, je nutné, aby žádost byla podepsaná žadatelem a podpis ověřen (ověření podpisu se prování na i na  některých poštách- CheckPoint). K písemné žádosti je navíc nutné připojit kopii osobního dokladu- OP, ŘP nebo cestovního pasu. Cena duplikátu je sto korun.

3. Výpis z informačního systému evidence obyvatel, kterým doložíte adresu svého trvalého bydliště. O tento výpis můžete zažádat na městském úřadě v místě vašeho trvalého bydliště. Za výpis z evidence obyvatel zaplatíte na úřadě 50 korun.

4. Výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu snoubenců. Tímto dokumentem se příslušnému matričnímu úřadu dokládá rodinný stav snoubenců. Není třeba zmiňovat, že proto, aby mohli být oddáni, nesmí být žádný z nich ženatý. Tento výpis vám rovněž vydají na počkání na městském úřadě, pod který spadá vaše adresa trvalého bydliště. Pokud máte údaj o rodinném stavu uvedený v občanském průkaze, můžete jím svůj stav prokázat.

Byl-li jeden z partnerů již jednou ženatý, či je-li ovdovělý, je nutné prokázat doložit rozsudek o rozvodu předešlého manželství či úmrtní list zesnulého partnera.

5. Doklad o státním občanství- občanský průkaz/cestovní pas, stačí pouze jeden z těchto dokumentů.

V případě, že jste se rozhodli pro církevní sňatek, tak vaše cesta nekončí! Po doložení všech, výše zmíněných dokumentů budete potřebovat osvědčení o splnění požadavků zákona pro uzavření církevního sňatku, které vám na vaši písemnou žádost vydá matrika, pod níž spadá místo, kde se bude konat svatební obřad. Toto osvědčení, které musíte předat církevnímu hodnostáři, který vás bude oddávat, nesmí být staršího data než tři měsíce před svatbou!