1-2-svatba - Svatba- doklady a dokumenty - Svatba s cizincem

Svatba s cizincem

Rozhodli jste se svým zahraničním partnerem uzavřít manželství v České republice a zajímá vás, jaké dokumenty k tomu budete potřebovat?  Možná správně předpokládáte, že k uzavření sňatku s cizincem budete zapotřebí víc kroků a dokumentů než v případě svatby dvou Čechů. Vezměme to však pěkně popořádku.

Jaké doklady a dokumenty potřebuje cizinec k uzavření sňatku s českým občanem v ČR?

Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky. Povinnost prokázat se oprávněním k pobytu na území ČR se vztahuje pouze na občany, kteří nejsou občany některé ze zemí EU či jiné země Dohody o Evropském hospodářském prostoru- tito občané se mohou pohybovat volně po členských státech bez nutnosti oprávnění k pobytu.

Potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR je vydáváno ministerstvem vnitra na počkání, nevyskytnou-li se okolnosti, jež by vydání oprávnění k pobytu bránily. Pozor, toto potvrzení nesmí být starší sedmi dnů před datem svatby!

Dotazník k uzavření manželství vyplňují a podepisují oba snoubenci. Tento dokument řeší, jaké příjmení budou po svatbě manželé a jejich děti používat, před jakým úředním orgánem bude manželství uzavřeno a v neposlední řadě zjišťuje osobní údaje o snoubencích.

Rodný list

Vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství je dokument, kterým cizí státní příslušník prokazuje českým úřadům, že neexistují právní okolnosti, jež by bránily v uzavření manželství, tedy že je tento občan svobodný, řádně rozvedený či ovdovělý. Vysvědčení nesmí být staršího vydání data než 6 měsíců před datem svatby.

Rozvedení a ovdovělí cizí státní občané musí doložit i pravomocný rozsudek o rozvodu předešlého manželství či úmrtní list zesnulého partnera.

Občanský průkaz/cestovní pas, kterým cizinec může prokázat svou totožnost.

Doklad o státním občanství zjišťuje státní občanství a případně trvalé bydliště cizince. Tento doklad cizinci vystaví na krajském úřadě v místě jeho trvalého bydliště (je-li stále v cizině) či na matrice.

Doklad o osobním stavu předkládají pouze cizinci, jejichž země nevydává vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství, viz výše.

Co musí mít doklady vydané cizím státem, aby mohly být uznány v ČR?

Chce-li cizinec uzavřít manželství s českým občanem na území České republiky, musí se prokázat těmito výše popsanými dokumenty, vydanými zahraničními úřady. Aby tyto doklady a dokumenty mohly být dále uznány českými úřady, je nutné opatřit je vyšším ověřením, tzv. apostilou či superlegalizací. Toto ověření vydává ministerstvo zahraničí či ambasáda příslušného cizího státu a dokládá jím právoplatnost dokumentů.

Co je to apostila/sperlegalizace a k čemu slouží? V praxi apostila (superlegalizace) znamená, že rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství/doklad o osobním stavu, doklad o státním občanství (rozvodové či úmrtní dokumenty) musí být ověřeny a opatřeny touto ověřovací doložkou (apostilou/superlegalizací), která zaručuje jejich pravost a oprávněnost orgánu, který je vydal. Tuto doložku smí vydávat pouze vyšší orgány, jako ministerstva či ambasády/velvyslanectví.

Zde však cesta nekončí- dokumenty, opatřené apostilou/superlegalizací, musejí být přeloženy soudním překladatelem do českého jazyka, jinak je nemohou české úřady akceptovat. Až když mají snoubenci všechny nezbytné dokumenty, mohou být oddáni.

Doklady a dokumenty po svatbě s cizincem

Aby mohlo být manželství uznáno a registrováno i v cizí zemi, které je jeden z novomanželů občanem, je nutné, aby se novomanželé prokázali oddacím listem, který musí splňovat výše popsané náležitosti, avšak v obráceném gardu: nejprve je nutné opatřit oddací list apostilou, kterou vydává české ministerstvo zahraničí (na počkání). Oddací list, opatřený apostilou je dále nutné nechat přeložit soudním překladatelem do úředního jazyka státu, jehož občanem je cizinec.