1-2-svatba - Svatební svědci - Kdo může být svatebním svědkem?

Kdo může být svatebním svědkem?

Svatebním svědkem může být jakákoli osoba starší osmnácti let, mající platný doklad totožnosti- občanský průkaz. Tato osoba nesmí být zbavena svéprávnosti a v době obřadu musí být při plném vědomí- nespat, být střízlivá. Cizinec může být svědkem na svatbě pouze za předpokladu, že rozumí řeči oddávajícího či je přítomen soudní překladatel, který bude řeč oddávajícího tlumočit.

Svatebním svědkem mohou být rodiče snoubenců, sourozenci, družička/ družba, přátelé. V případě, že snoubenci nemají svatební svědky, musí tuto skutečnost nahlásit oddávajícímu úředníkovi s dostatečným předstihem, a ten jim zajistí dva svědky z úřadu. Není povinností, že svědek musí mít se snoubenci hlubší či rodinný vztah.